×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: /data/e/3/e3710489-7970-464d-b578-e781f999d9eb/xxl-podlahy.sk/web/plugins/system/jcemediabox/addons

Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop XXL-podlahy.sk

(ďalej len "VOP")

1. PREDMET

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti objednávateľa a spoločnosti S.O.X, s.r.o. so sídlom: Ulica na Priehon 323/52, Nitra 949 05 , IČO: 44921161, (ďalej len "spoločnosť S.O.X, s.r.o." alebo len "S.O.X") pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke XXL-podlahy.sk .

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2. , majú pre účely týchto VOP nasledovný význam:

2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti S.O.X umiestnený na internetovej stránke www.XXL-podlahy.sk umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného S.O.X na uvedenej stránke.

2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho pole pre vyplnenie údajov o objednávateľovi vrátane osobných údajov . Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nieje nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované S.O.X (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách).

2.4. Objednávateľ. Objednávateľom je fyzická osoba spôsobilá k právnym úkonom alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s S.O.X kúpnu zmluvu ohľadne tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti S.O.X, s.r.o. . Za objednávateľa právnickú osobu jedná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od objednávateľa, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar dodaný.

2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje objednávateľa, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.XXL-podlahy.sk , ktorá obsahuje hlavne textové označenie výrobku (napr. názov, dekor, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od okamihu ich zverejnenia na internetovej stránke www.XXL-podlahy.sk . Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú predovšetkým podlahoviny a príslušenstvo.

3. UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na ktorej základe spoločnosť S.O.X, s.r.o. dodá objednávateľovi objednaný tovar (ďalej len "Kúpna zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka objednávateľa a písomného prijatia návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany spoločnosti S.O.X, s.r.o. .

3.2. Návrh na uzatvorenie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzatvorenie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti S.O.X, s.r.o. . Objednávku možno uskutočniť predovšetkým vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.xxl-podlahy.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.

3.3. Objednávka obsahuje tiež:
• prehlásenie potvrdzujúce, že sa objednávateľ zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a úplne s nimi súhlasí,
• prehlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
• udelenie bezvýhradného súhlasu s použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti S.O.X,
• prehlásenie, že všetky zákazníkom uvedené údaje sú pravdivé.

3.4. Návrh na uzatvorenie zmluvy zaniká:
• odmietnutím návrhu objednávateľa zo strany S.O.X,
• uplynutím 5-dennej doby pre prijatie objednávky.

3.5. Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy. Prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy je včasné písomné prehlásenie spoločnosti S.O.X adresované objednávateľovi, v ktorom spoločnosť S.O.X potvrdzuje, že návrh objednávateľa na uzatvorenie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosti okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľom na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti S.O.X neznamená prijatie návrhu.

3.6. Objednávateľ nemá nárok na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť S.O.X je oprávnená odmietnuť návrh na uzatvorenie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

3.7. Okamih uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu objednávateľovi. Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok S.O.X dodať objednávateľovi tovar do určeného miesta dodania a záväzok objednávateľa tovaru v mieste dodania v dohodnutom čase tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné náklady.

3.8. Zmena objednávky po uzatvorení Kúpnej zmluvy. Akákoľvek zmena objednávky po uzatvorení Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode objednávateľa a spoločnosti S.O.X. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nieje spoločnosť S.O.X povinná prijať.


4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktorá je prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy zo strany S.O.X. Kúpna cena vždy zahrňuje DPH a je stanovená v mene Euro.

4.2. Kúpna cena z tovar nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu S.O.X do miesta dodania, ktoré budú objednávateľovi účtované zvlášť podľa spôsobu dopravy tovaru do miesta dodania, ktorí si objednávateľ zvolil.

4.3. Po uzatvorení Kúpnej zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti S.O.X a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých je objednávateľ oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
• platba na účet spoločnosti S.O.X platobnou kartou pred dodaním tovaru,
• platba na účet spoločnosti S.O.X prostredníctvom online platobných nástrojov bánk (napr. Tatra Pay, Sporo Pay, e - platbami UCB a pod.)
• dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru:
- platba prostredníctvom Slovenskej pošty ("na dobierku ") pri prevzatí tovaru,
- platba kuriérovi pri prevzatí tovaru.

4.4. Záväzok objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti S.O.X uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet spoločnosti S.O.X sa objednávateľ zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Objednávateľ berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.


5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť S.O.X povinná dodať objednávateľovi tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ neni v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť S.O.X dodať (tovar ktorý má skladom) objednávateľovi najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky.

5.2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spája odlišná dodacia doba. Pri výbere spôsobu dodania je objednávateľovi poskytnutá vždy informácia, aká dodacia doba sa s daným spôsobom prepravy zväčša spája.

5.3. Pri výbere spôsobu platby kúpnej ceny na účet spoločnosti S.O.X, s.r.o. začína dodacia doba plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti S.O.X, s.r.o. za podmienky, že objednávateľ pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia doba bežať až od priradenia platby k objednávke objednávateľa.


6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodania je adresa, ktorú objednávateľ uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť S.O.X, s.r.o. ju ako miesto dodania potvrdila.


7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže objednávateľ vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaním miesta dodania.

7.2. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
• Poštová preprava ("na dobierku"),
• Preprava kuriérom do 3 dní,
• Vlastnými vozidlami S.O.X v rámci SR, po spevnených a zakreslených cestných komunikáciách. Pri nákupe tovaru nad 1.200 EUR je doprava v celej SR zdarma. O rozvoze tovaru sa kupujúci dozvie 1-2 dni dopredu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Vodič prepravného vozidla upresní čas vykládky.

7.3. Informácie o cene prepravy (prepravné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená u konkrétneho druhu prepravy tovaru.


8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti S.O.X dodať tovar je splnený prevzatím objednaného tovaru objednávateľom v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je objednávateľ povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Spolu s dodacím listom obdrží objednávateľ účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

8.2. Záväzok spoločnosti S.O.X dodať tovar sa považuje za splnený i v prípade, že spoločnosť S.O.X bola pripravená odovzdať tovar objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase, resp. pokiaľ mu spoločnosť umožní prevzatie tovaru a objednávateľ si neprevzal tovar z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti S.O.X.

8.3. V prípade, že si objednávateľ tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti S.O.X späť, je spoločnosť S.O.X, s.r.o. oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od objednávateľa požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisejúce s neúspešným dodaním tovaru.

8.4. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať obal na výrobku, pokiaľ má tovar poškodený obal na výrobku je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť vodičovi prepravného vozidla. V prípade poškodenia tovaru, zapíše túto skutočnosť kupujúci do dodacieho listu - za asistencie vodiča.
 
8.5. Objednávateľ je povinný si zaistiť zloženie tovaru z korby vozidla alebo môže dodávateľ účtovať vykládku tovaru podľa náročnosti vykládky v cene od 15 do 50 EUR / paleta. V prípade závažných prekážok môže dodávateľ odmietnuť tovar vyložiť. Nevyložený tovar nemá vplyv na povinnosť úhrady dopravy tovaru a nákladov na odvoz a uskladnenie tovaru.


9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1. Spoločnosť S.O.X, s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí objednávateľom a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ako záručný list slúži účtovný doklad.

9.2. Podrobnosti o právach objednávateľa vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.


10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Odstúpenie objednávateľa od Kúpnej zmluvy. V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je objednávateľ i bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote 7 dní od dňa jej uzavretia. Včasné odstúpenie podľa tohoto bodu je účinné dňom, kedy je odstúpenie doručené spoločnosti S.O.X, s.r.o. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné , inak je neplatné. Odstúpením objednávateľa od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Spoločnosť S.O.X, s.r.o. je povinná:
• prevziať tovar späť od objednávateľa, pričom objednávateľ je povinný odovzdať tovar na ktorejkoľvek predajni S.O.X, s.r.o., alebo ho zaslať spoločnosti S.O.X, s.r.o. na vlastné náklady,
• vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dne odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar, avšak vždy až po vrátení nepoškodeného tovaru.

10.2. Odstúpenie spoločnosti S.O.X, s.r.o. od Kúpnej zmluvy. Spoločnosť S.O.X, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy hlavne z nasledujúcich dôvodov:
• pokiaľ pri platbe na účet spoločnosti S.O.X objednávateľ nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
• pokiaľ objednávateľ neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti S.O.X,
• pokiaľ objednávateľ neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenom odbernom termíne 18 dní,
• pokiaľ aj napriek úsiliu spoločnosti S.O.X ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť S.O.X schopná dodať tovar, predovšetkým z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nieje v možnostiach S.O.X, inak ho zabezpečiť,
• pokiaľ sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť S.O.X tovar nakupuje.

10.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu.

10.4. Odstúpenie od zmluvy sa však netýka nároku spoločnosti S.O.X na náhradu škody spôsobenej na tovare a jeho obale ani nároku na náhradu nákladov S.O.X vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru objednávateľovi.

10.5. Prípadné svoje nároky voči objednávateľovi je spoločnosť S.O.X oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených objednávateľom a vrátiť mu čiastku zníženú o svoje nároky.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

11.1 . Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 17.02.2020.

11.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetových stránkach www.XXL-podlahy.sk

11.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (tj. obsahom objednávky a potvrdením objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a alternatívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanoveniami týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nieje tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

11.5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

logo xxlpodlahy